شکایت و گزارش تخلف

شکایت از تاخیر در ارسال ، کالای معیوب  کالای غیراصل، قیمت گذاری اشتباه، گزارش کالای تکراری و .... را از طریق تماس با ما اعلام نمایید. همچنین شکایت نباید در  جهت ایجاد اتهامات دروغین علیه دیگران مورد استفاده قرار گیرد، و اطلاعات  غیر واقعی نباید تعمداً گزارش شود.


شایان ذکر است تنها گزارشاتی که حاوی یک تخلف بوده و مدارک و مستندات معتبر داشته باشد، مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.